Selecteer een pagina

personaltrainingschilde.be

Privacybeleid

Personal Health Company (PHC) dd 20/08/2020

Personal Health Company (PHC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor de privacy.
In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FCS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat:
uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelstellingen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

PHC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover kan dit via onderstaande contactgegevens:

Onze gegevens:
Redgy Boens
Personal health company bv
redgyboens.ptschilde@gmail.com
Dennenlaan 9, 2980 Zoersel
BE – Belgium
+32.473708541

https://www.personaltrainingschilde.be/

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door PHC beheert en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
Voor het voeren van een efficiënt ledenbeheer en in het bijzonder de ledenadministratie.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of algemene mails t.a.v. uw abonnement of lidmaatschap, acties, wijzigingen, trainingsschema’s, uitdagingen, etc.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u beheren en verwerken:
Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail
Identiteitsgegevens: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
Kenmerken in relatie tot fitness als u een fittest heeft afgelegd of onze trainingsschema’s gebruikt.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen van de webshop;
uitbesteedde programma’s (bijvoorbeeld een afslankingsprogramma) waar u aan deelneemt of aan deelgenomen heeft.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
PHC zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld gegevens opgevraagd door de Politie in het kader van een onderzoek.  
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
PHC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens
PHC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens PHC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen of mee te brengen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring
PHC kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De historiek wordt bijgehouden.

Nog niet overtuigd, maar wel nieuwsgierig?

Schrijf je snel in voor een gratis adviesgesprek!

Waarin heeft u interesse?

Klik hier voor ons privacybeleid